Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 73/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 73/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 73/2016 “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 9232, datë 13.5.2004, “Për programet sociale të strehimit”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9708
Tiranë, më 01.08.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI