Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 73/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 73/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 73/2015, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit””.
Nr. Dekretit 9184
Tiranë, më 20.07.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI