Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 73/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 73/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 73/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9441, datë 11.11.2005 “Për prodhimin, grumbullimin, përpunimin dhe tregtimin e qumështit dhe të produkteve me bazë qumështi”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 8032
Tiranë, më 01.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI