Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 7/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 7/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 7/2015, “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 10 083, datë 23.2.2009, “Për miratimin e kontratës së koncesionit ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, si autoritet kontraktues, dhe EVN AG, Statkraft AS e Devoll Hydropower, sh.a., si bashkëkoncesionarë për projektimin, financimin, ndërtimin, marrjen në pronësi, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e projektit të hidrocentralit në lumin Devoll, në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 8983
Tiranë, më 26.02.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI