Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 71/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 71/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 71/2017 “Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10326
Tiranë, më 18.05.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI