Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 71/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 71/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 71/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 8647
Tiranë, më 30.07.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI