Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 69/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 69/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 69/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9157, datë 4.12.2003, “Për përgjimin e komunikimeve elektronike”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10324
Tiranë, më 18.05.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI