Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 69/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 69/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 69/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9244, datë 17.6.2004 “Për mbrojtjen e tokës bujqësore””.
Nr. Dekretit 8028
Tiranë, më 01.03.2013
                        

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI