Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 68/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 68/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”.
Nr. Dekretit 10323
Tiranë, më 18.05.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI