Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 68/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 68/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 68/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006, “Për mbrojtjen e biodiversitetit”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8641
Tiranë, më 24.07.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI