Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 68/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 68/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 68/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8880, datë 15.4.2002 “Për të drejtat e seleksionerit të bimëve”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8027
Tiranë, më 01.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI