Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 67/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 67/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 67/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 186, datë 5.11.2009, “Për rregullimin e pronësisë mbi truallin shtetëror në zonat me përparësi turizmin”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8640
Tiranë, më 24.07.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI