Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 66/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 66/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 66/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8488, datë 13.5.1999, “Për mbrojtjen e topografisë së qarqeve të integruara”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 8635
Tiranë, më 18.07.2014

       PRESIDENTI I REPUBLIKËS
              

BUJAR NISHANI