Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 63/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 63/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 63/2016 “Për një ndryshim në ligjin nr.171/2014, “Për përfundimin e procedurave të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve””.

Nr. Dekretit 9642
Tiranë, më 14.06.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI