Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 63/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 63/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 63/2014 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8872, datë 29.3.2002, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 8632
Tiranë, më 18.07.2014

       PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                           
BUJAR NISHANI