Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 63/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 63/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 63/2013 “Për disa shtesa në ligjin nr. 8443, datë 21.1.1999 “Për vreshtarinë, verën dhe produktet e tjera që rrjedhin nga rrushi”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8022
Tiranë, më 01.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI