Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 62/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 62/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 62/2016 “Për disa ndryshime në ligjin nr.9948, datë 7.7.2008, “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9641
Tiranë, më 14.06.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI