Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 62/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 62/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 62/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr.9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9146
Tiranë, më 23.06.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI