Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 6/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 6/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 6/2015, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë””.
Nr. Dekretit 8982
Tiranë, më 26.02.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI