Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 60/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 60/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 60/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 454, datë 21.7.2011 “Për transplantimin e indeve, të qelizave dhe të organeve në Republikën e Shqipërisë””.
Nr. Dekretit 8019
Tiranë, më 01.03.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI