Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 58/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 58/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

    
Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 58/2014 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9584, datë 17.7.2006, “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”, të ndryshuar””.

Nr. Dekretit 8615
Tiranë, më 30.06.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI