Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 57/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 57/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 57/2016 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9637
Tiranë, më 14.06.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI