Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 56/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 56/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 56/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë””.
Nr. Dekretit 9137
Tiranë, më 16.06.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI