Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 56/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 56/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 56/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe projektit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Operatorit të Sistemit të Transmetimit, sh.a., si agjencia e zbatimit të projektit, dhe KfW Frankfurt am Main për financimin e projektit “Linja unazore 110 KV e Shqipërisë së Jugut”, nëpërmjet një huaje 37 750 000 euro”.

Nr. Dekretit 8591
Tiranë, më 13.06.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI