Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 54/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 54/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 54/2015, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9789, datë 19.7.2007, “Për krijimin dhe funksionimin e zonave ekonomike””.
Nr. Dekretit 9136
Tiranë, më 16.06.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI