Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 53/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 53/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 53/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9870, datë 4.2.2008, “Për standardizimin”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9121
Tiranë, më 28.05.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI