Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 53/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 53/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 53/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7761, datë 19.10.1993 “Për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8012
Tiranë, më 01.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI