Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 52/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 52/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 52/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 138, datë 11.5.2009 “Për shëndetin publik””.
Nr. Dekretit 8011
Tiranë, më 01.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI