Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 5/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 5/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 5/2015, “Për një ndryshim në ligjin nr. 9867, datë 31.1.2008, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për tregtimin ndërkombëtar të llojeve të rrezikuara të faunës dhe të florës së egër”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8981
Tiranë, më 26.02.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI