Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 5/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 5/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

      Shpalljen e ligjit nr. 5/2014 “Për ratifikimin e konventës C167 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) “Për sigurinë dhe shëndetin në ndërtim”, 1988”.

Nr. Dekretit 8498
Tiranë, më 18.02.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI