Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 49/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 49/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 49/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9693, datë 19.3.2007, “Për fondin kullosor”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9608
Tiranë, më 24.05.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI