Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 49/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 49/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

 D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 49/2014 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9235, datë 29.7.2004, “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, të ndryshuar””.
Nr. Dekretit 8575
Tiranë, më 27.05.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI