Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 48/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 48/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 48/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9385, datë 4.5.2005 ‘Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9600
Tiranë, më 16.05.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI