Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 48/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 48/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.
Nr. Dekretit 8568
Tiranë, më 16.05.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI