Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 47/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 47/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 47/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10217
Tiranë, më 27.04.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI