Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 47/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 47/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 47/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10091, datë 5.3.2009, “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të  kontabilistit të miratuar”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9599
Tiranë, më 16.05.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI