Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 47/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 47/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 47/2015, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9235, datë 29.7.2004, “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9107
Tiranë, më 21.05.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI