Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 46/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 46/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 46/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7975, datë 26.7.1995 “Për barnat narkotike dhe lëndët psikotrope”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8005
Tiranë, më 01.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI