Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 44/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 44/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 44/2017 “Për disa shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10149
Tiranë, më 19.04.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI