Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 44/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 44/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 44/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9355, datë 10.03.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9578
Tiranë, më 05.05.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI