Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 44/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 44/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 44/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9367, datë 07.4.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, të ndryshuar””.
Nr. Dekretit 8565
Tiranë, më 16.05.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI