Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 43/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 43/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 43/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 157/2013, “Për masat kundër financimit të terrorizmit””.
Nr. Dekretit 10148
Tiranë, më 19.04.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI