Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 43/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 43/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 43/2014 “Për një shtesë në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar””.
Nr. Dekretit 8564
Tiranë, më 16.05.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI