Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 42/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 42/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 42/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publik”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10147
Tiranë, më 19.04.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI