Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 42/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 42/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 42/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar””.
Nr. Dekretit 8563
Tiranë, më 16.05.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI