Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 42/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 42/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 42/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 120, datë 23.4.2009 “Për mbrojtjen e fondit të bimëve mjekësore, eterovajore e tanifere natyrore”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8001
Tiranë, më 01.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI