Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 41/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 41/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 41/2017 “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10146
Tiranë, më 19.04.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI