Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 40/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 40/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 40/2017 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8678, datë 14.5.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10145
Tiranë, më 19.04.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI