Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 40/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 40/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 40/2015, “Për një ndryshim në ligjin nr. 7918, datë 13.4.1995, “Për miratimin me ndryshime të dekretit nr. 1030, datë 23.2.1995, “Për emetimin dhe shpërndarjen e bonove të privatizimit (lekëve të privatizimit)” dhe dekretit nr. 1049, datë 27.3.1995, “Për disa plotësime në dekretin nr. 1030, datë 23.2.1995””, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9064
Tiranë, më 28.04.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI