Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 40/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 40/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen  e ligjit nr. 40/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8328, datë 16.4.1998, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, të ndryshuar””.

Nr. Dekretit 8559
Tiranë, më 12.05.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI